Vedtægter

 

22. marts 2010.

 

§ 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Klubbens navn: Sydbyens Cykelklub – Kolding

Klubbens adresse, er formandens.

Klubben har som formål at fremme interessen for cykelsport på motionsniveau, så det sportslige går lige op med det sociale.

 

§ 2 MEDLEMMER:

Klubben optager alle – med interesse for cykelsporten – som medlemmer

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkende medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.

 

§ 3 ANSVAR:

Al deltagelse og cykling i klubbens regi, sker på eget ansvar. Klubben kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

§ 4 KONTINGENT:

Kontingentet til klubben skal dække klubbens drift og fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Klubkontingentet gælder for et år ad gangen. Fra 1.-4. til 31.-3. året efter.

Opkrævning udsendes senest 1.-4. og betales senest 14 dage efter.

Nye medlemmer 1 måneds prøvetid (kørsel). Uden kontingent.

Manglende kontingentbetaling, kan medføre udelukkelse af klubben.

 

§ 5 REGNSKAB OG REVISION:

Regnskab revideres af generalforsamlingsvalgt revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen. Revisor gennemgår kassebog med tilhørende bilag og

kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler og øvrige aktiver er til stede.

Foreningens regnskabsår går fra den 1.-1 til den 31.- 12.

 

§ 6 PROKURA:

Klubbens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut.

Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kasserens, eller ved kasserens fravær med formandens underskrift.

 

§ 7 LEDELSE:

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med formand, næstformand, kasser, sekretær og et menigt medlem.

Forman og sekretær er på valg i ulige år.

Kasser, næstformand og menigt medlem er på valg i lige år.

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere for èt år ad gangen.

  1. En suppleant til bestyrelsen
  2. Valg af to revisorer og en revisor suppleant

Formanden og Kasseren har sammen tegningsretten for klubben.

Klubben fører referat over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Referatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og finder sted en gang årligt i sidste halvdel af marts. Stemmeberettigede er alle medlemmer.

Indvarsling af generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Indvarsling udsendes alene som email. 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg jvf. vedtægternes § 7
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, medmindre èt medlem forlanger skriftlig afstemning.

Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer – disse kræver 2/3 flertal.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt

krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den

ordinære generalforsamling.

 

§ 10 KLUBBENS OPLØSNING:

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor ( se indkaldelse § 10 ).

Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens formue idræts og ungdomsarbejdet i Kolding kommune.

 

§ 11 ALM REGLER:

Der køres altid med cykelhjelm

Der køres altid efter færdselslovens Kapitel 7

Ingen efterlades på træningsruten, uden forudgående aftale.