Referat for Generalforsamling onsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00

I Kvarterhuset, Junghansvej, Kolding

Møde indkaldt af:Martin Strand

Referent:Ingen valgt (Martin Strand har taget referat)

Deltagere: Bestyrelsen bestående af Martin Strand, Flemming Klitgaard, Thomas Bargum, Raymond Sindholt og derudover ca. 30 medlemmer fra SCK      

 


                                   

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg jvf. vedtægternes § 7
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Valg af dirigent

Niels Juhl blev valgt som dirigent. Det blev hurtigt slået fast at indkaldelsen blev sendt ud i henhold til reglerne og generalforsamlingen dermed var godkendt.

Formandens beretning

Hans-Ole Gormsen: Foreslog at de som har lyst, får introduktion til kaptajn-rollen af Flemming Knutsson og Rene Jacobsen. Derudover er det muligt at vi kan sende et par stykker på kursus, meld gerne tilbage til formanden hvis du er interesseret.

For at få flere med på MTB om søndagen i vinterhalvåret blev det foreslået at der er hold, som kun kører på landevej og brede stier. Et andet forslag var at flytte tidspunktet til kl. 9.30 eller 10. Desuden opfordres til at benytte Facebook for at få flere med på ens eget niveau.

Beretning godkendt uden yderligere bemærkninger.

Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

Der var afholdt ét arrangement i løbet af året, bestyrelsen påtænker et til den kommende sæson.

Der ventes kommunal støtte for afholdelse af Vintercup.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer

Indkomne forslag

  1. Bestyrelsen foreslår ændring til §8 GENERALFORSAMLINGEN:Indvarsling udsendes alene som mail. Medlemmer der ikke har en mailadresse, og afviste mailadresser, udsendes som brev til medlemmets adresse”. Ønskes ændres til ”Indvarsling udsendes alene som mail”.

Forslaget blev godkendt. Der gøres opmærksom på at det er medlemmernes eget ansvar at sørge for at klubben har deres korrekte mailadresse.

Fastsættelse af kontingent

Henning Kristensen: Kontingentet har været uændret siden klubbens oprettelse og derfor kan det godt stige en anelse. Formanden pointerede at driften af klubben giver et godt overskud og at medlemmerne selv har en vis egenbetaling til arrangementer og derfor er satsen rimelig.

300,- blev vedtaget

Valg jf. vedtægternes § 7

Bestyrelsesmedlem

Formand Martin Strand, blev genvalgt

Kasserer Flemming Klitgaard, blev genvalgt

Rene Jacobsen, blev genvalgt

Claus Nielsen, blev valgt som Suppleant

Revisor

Tommy Jes Andersen, blev genvalgt

Povl Callesen, blev genvalgt

Michael Donslund, blev valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

Hans-Ole Gormsen: For at lokke flere til spinning, kunne man evt. uddele priser for ”årets spinner” eller lignende.

Bjarne Ipsen: Vil gerne hvis der kan afholdes nogle arrangementer, hvor man lærer at køre Vintercup, inkl. Læsning af kort og typer af spørgsmål samt generel introduktion til Vintercup. Det kan evt. være en blanding af racer og MTB der gennemføres i august og september. Christian Fogh vil gerne arrangere et orienteringsløb.

Hans-Ole Gormsen: Vil gerne have et kursus i brug af Garmin computer og Strava, det kan være en klubaften, hvor Flemming Knutsson kan uddele af sin viden eller en ekstern kommer forbi?

??: Gennemsnitsalderen for klubbens medlemmer er opadgående, hvad kan vi gøre for at få fat i de unge på 40. Niels Juhl vil lave en tekst som han vil prøve at få i ugeavisen. Herefter kan vi linke til artiklen fra diverse Kolding sider på Facebook.

Raymond Sindholdt: Det er flere år siden at vi havde en lang søndagstur, det vil vi kigge på at få arrangeret.