Generalforsamling i Sydbyens Cykelklub
d. 21.3.2013

 

Velkomst: Hans Ole Gormsen bød velkommen.

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Johnny blev valgt og takkede for valget. Det blev samtidig konstateret, at generalforsamlingen var lovlig varslet pr.mail.

Der var 27 fremmødte medlemmer.

Pkt. 2: Formandens beretning.

Hans Ole oplyste, at det var klubbens 11. generalforsamling, samt at medlemstallet i 2012 var steget til 92 betalende medlemmer. Der er sket en stor udvikling siden starten. Det nuværende hold 1 består af flere unge ryttere, og der bliver kørt noget stærkere end for 10 år siden. Vi har indført "paradekørsel" og pulstræning i forårsmånederne, hvilket har været en god ting.

Antallet af deltagere i vintercup stiger år for år, og i 2012 var der 13 tilmeldte hold. Vintersæsonen har været anderledes, idet der har været
en del udenbys ture, og flere medlemmer har trænet på hverdags aftener.

Nytårsafslutningen havde været en stor succes, som uden tvivl vil blive gentaget.

Niels Westergaard vinder klubmesterskabet for 3 gang. Der er dog stadig for få, som deltager.

Holdkaptajnerne gjorde det godt, men der må gerne være flere, som melder sig.

Der har været flere arrangementer i løbet af året, senest jubilæumsfesten, men også lerdueskydning, som Henrik fik stor ros for. Stig og Niels W. holdt "åben garage" i Skanderup. Også her for få fremmødte. Christian Fogh arrangerede orienteringsløb i Marielund skoven - et godt arrangement. "Cyklingens dag" var derimod en fiasko, og vi vil ikke deltage fremover.

Der var mange deltagere i forskellige motionsløb, og med flere gode resultater, bla. i Sønderjylland Rundt og Kongeetapen. Desuden to 1. pladser og en 2. plads i Vintercup. Vi deltog i Kvarterhusets Gademix løb, og sponserede et fast beløb for 2. år. Klubbens udenlands tur gik til Harzen med 10 deltagere - også en god tur. Sæsonens spinning havde også deltagelse af Kolding Bicycle Klub, og Bent havde som sædvanlig lavet en god aftale.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3: fremlæggelse af regnskab

Bent H. fremlagde regnskabet. Bent gjorde opmærksom på, at regnskabet kun var revideret af 1 revisor, nemlig Tommy. Povl havde været ude at rejse. Bent oplyste, at bestyrelsen havde besluttet, at yde tilskud
på kr. 50,- pr. person til 3 udvalgte løb, samt kr. 100,- pr. person til udenlands turen i 2013.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: indkomne forslag

Kun bestyrelsen havde forslag: Der bør oprettes flere udvalg, bla. MTB-udvalg og Aktivitets-udvalg. MTB-udvalget har foreløbig Ronny som frivillig medlem. Bo og Allan meldte sig til et festudvalg.

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med kr. 300,00, hvilket blev vedtaget.

Pkt. 6: Valg jf. § 7

Som nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Hans Ole og Jens Peder, blev foreslået Raymond Sindholt og Thomas Bargum, og de blev begge valgt uden modkandidater.

Som suppleant blev Allan Bruhn genvalgt.

Povl Callesen og Tommy Andersen fik genvalg som revisorer, og Ole Thomsen som revisorsuppleant.

Pkt. 7: Eventuelt

Povl oplyste, at der også var startet et "Café hold" om mandagen.

Allan foreslog, at man evt. gjorde reklame for klubben via en annonce, idet der kører tusinder af cykelryttere rundt uden klub-tilknytning.

Der var forslag om at samles 1 gang om måneden efter træning til en kop kaffe/øl/sodavand.

Raymond efterlyste at kunne købe en vindvest med klublogo.

Der var en del snak om måden vi starter fra Kvarterhuset til klubtræning. Nogle ønsker, at vi deler fra starten - andre, at vi kører de første 5-10 km sammen og herefter deles. Størst enighed var der nok om, at kører med master de første antal km. - Masteren bestemmer ruten, og efter deling køres med en kaptajn på hvert hold. Bestyrelsen laver en beskrivelse af Mater og kaptajnrollerne, beskrivelsen sendes rundt inden sæsonstart

Der efterlyses flere damer i klubben.

Martin opfordrede til, at man altid kører i klubtøj til løbene.

Pkt. 8: Kaffe m. brød